نویسه جدید وبلاگ

متن نویسه...

مهربانی را بیاموزیم. فرصت آیینه ها در پشت در مانده است. روشنی را می شود در خانه مهمان کرد. می شود در عصر آهن آشناتر شد. سایبان از بید مجنون روشنی از عشق...


گزارش تخلف
بعدی